آلبوم تصاوير
شنبه 25 مرداد 1393 فرم نظر سنجی پیوست نگاری

بسمه تعالی

فرم نظر سنجی کارگاه آموزشی پیوست نگاری فرهنگی ( غیر حضوری)

اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

(سازمان بسیج اساتید کشور 21و22 تیر ماه 93)

   شرکت کننده محترم

با سپاس از حضور ارزشمند شما در این کارگاه ، خواهشمند است جهت برگزاری بهتر جلسات آتی، نظر خود را نسبت به موارد ذیل اعلام نمایید:

1 مشخصات پاسخ دهنده:           

  نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل):..................................   مرتبه علمی: مربی   استادیار  دانشیار  استاد

رشته تحصیلی ............................ دانشگاه محل خدمت.............................. استان ..................... جنسیت: مرد     زن

2- ارزیابی مدرسان:

موضوع

ارزیابی مدرس اول:

جناب آقای دکتر بنیانیان

ارزیابی مدرس دوم:

جناب آقای دکتر عابدینی

عالی

خوب

متوسط

عالی

خوب

متوسط

میزان مستدل و مستند بودن مباحث

 

 

 

 

 

 

میزان ارتباط موضوع کارگاه با مطالب ارائه شده

 

 

 

 

 

 

میزان تناسب آموزش با شیوه کارگاهی بودن

 

 

 

 

 

 

میزان به روز بودن و نو بودن مطالب ارائه شده                

 

 

 

 

 

 

نحوه بیان و انتقال مفاهیم

 

 

 

 

 

 

میزان کاربردی بودن مباحث ارائه شده

 

 

 

 

 

 

میزان تاثیر مطالب ارائه شده در افزایش و ارتقاء آگاهی در موضوع مورد بحث

 

 

 

 

 

 

میزان رضایتمندی از مدرس و مطالب ارائه شده

 

 

 

 

 

 

3-کیفیت برگزاری کارگاه:

ردیف

گزینه ها

عالی

خوب

متوسط

1

ارزیابی نحوه برگزاری کارگاه  به صورت مجازی و غیر حضوری

 

 

 

2

کیفیت امکانات فنی ارائه کارگاه

 

 

 

3

کیفیت محل برگزاری کارگاه  آموزشی

 

 

 

4

کیفیت روز و ساعت برگزاری کارگاه آموزشی

 

 

 

5

زمان کارگاه نسبت به حجم مطالب

 

 

 

6

میزان رضایتمندی شما از برگزاری کارگاه

 

 

 

4 مهمترین نقطه قوت و ضعف موجود در این کارگاه را بیان فرمایید.

نقاط قوت.....................................................................................................................................................................................................................

نقاط ضعف:...................................................................................................................................................................................................................

5- نظر خود را در خصوص اهمیت موضوع پیوست نگاری فرهنگی به اختصار بیان کنید.

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................


 
امتیاز دهی