آلبوم تصاوير
يكشنبه 9 شهريور 1393 نخستین کارگاه پیوست نگاری فرهنگی(ویدئوکنفرانس)/تیرماه1393
باسمه تعالیسالن ویدئو کنفرانس سازماندکتر صلاحی رئیس سازمان بسیج اساتید ودکتر بنیانیان
سالن ویدئو کنفرانس

سلن ویدئو کنفرانس استان آذربایجان شرقیاستان فارس
سلن ویدئو کنفرانس

 
امتیاز دهی