اخبار

97-8-21
نشست شورای راهبردی بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان تهران

نشست شورای راهبردی بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان تهران

 

اولین جلسه نشست شورای راهبردی بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان تهران در روز دوشنبه عصر در محل سازمان مرکزی با حضور قائم مقام سازمان بسیج اساتید کشور، مسئولین سازمان مرکزی ومسئولین بسیج اساتید مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور استان تهران برگزار گردید.

 

در ابتدای نشست آقای دکتر فروزان مسئول بسیج اساتیداستان تهران، ضمن خیر مقدم به بیان ضرورت فعالیت های بسیج اساتید در دانشگاه پیام نور استان تهران پرداختند سپس آقای دکتر پارسا  هدف از تشکیل این شورا را، تبیین مواضع و سیاستگذاری مسائل و امور بسیج اساتید دانشگاه پیام نوردانستند که این امر  با کمک وهم افزایی نهاد رهبری دانشگاه ، معاونت فرهنگی وانجمن صنفی و دیگر بخش های دانشگاه امکان تحقق دارد.

 

دکتر ابن الدین، قائم مقام سازمان بسیج اساتید، نیز با برشماری شاخص های توانمندی دانشگاه پیام نور و ظرفیت های ویژه این دانشگاه، بکار گیری حداکثری همکاری اساتید هیات علمی دانشگاه را در تعریف و حل مسئله در کلیه سطوح جامعه را خواستار شدند.

 

ایشان ضمن بیان رویکرد سازمان بسیج اساتید کشور نگاه حل المسائلی به مشکلات و مسائل کشور و تشکیل اندیشکده ها و گروه های اندیشه ورز را از اولویت کار این سازمان و همچنین جهت دهی توانممندی اساتید هیات علمی از هر تفکر و جناحی در این راستا در دانشگاهها تاکید نمودند.

 

در ادامه آقای دکتر بخشی خانیکی رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران بر ضرورت تقویت فعالیت های بسیج اساتید در این مقطع  حساس تاکید نمودند و در پایان اساتید  حاضر در جلسه به بیان انتقادات، پیشنهادات و راهکارها پرداختند. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر